University of California Collection Development Desiderata

Saturday, November 18, 2006

Alawites in Anatolia in the 16th Century

Saim Sava¸s
XVI. asirda Anadolu'da Alevîlik / Saim Sava¸s
1. basim.
Ankara : Vadi Yayinlari, 2002
255 S.
Vadi yayinlari ; 171 : Tarih dizisi ; 2
ISBN: 975-676840-1

No comments:

Blog Archive